Hoogendijk Sliedrecht
Hoogendijk Sliedrecht
Westerstraat 2
3361 XS Sliedrecht
0184 49 30 30 - info@hoogendijksliedrecht.nl
Houdt binnenvaartschepen in de vaart
Storingsnummer:06-53243216

 

Regelgeving

Internationale regelgeving
In 2003 werden door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart de CCR fase 1 (CCR1) emissienormen ingevoerd. De CCR1 norm geeft grenswaarden aan wat betreft de uitstoot van stikstofoxiden, koolmonoxide, koolwaterstoffen en fijnstof. Deze norm werd in 2007 vervangen door de CCR fase 2 (CCR2) norm. Hierin zijn de grenswaarden verlaagd ten opzichte van CCR1. Tegelijkertijd waren diverse EU emissienormen voor Non-Road Mobile Machinery (NRMM) van kracht. De hieronder vallende Stage 3a norm is door de CCR geaccepteerd als CCR2 gelijkwaardig. De EU heeft op haar beurt de CCR2 norm geaccepteerd.

Tot 1 januari 2019 waren de CCR2 en Stage 3a normen geldig voor nieuw in te bouwen motoren in binnenvaartschepen. Vanaf 1 januari 2019 wordt stapsgewijs de NRMM stage V emissienorm ingevoerd. De Stage V norm vereist aanzienlijk lagere emissiegrenswaarden.

De invoering van Stage V voor de binnenvaart verloopt in stappen:
1.       Vanaf 1 januari 2019: nieuwe motoren van 19kW tot 300kW
2.       Vanaf 1 januari 2020: alle nieuwe motoren vanaf 19kW

Op dit moment is er nog een overgangsregeling waardoor motoren die al gebouwd en in de handel waren voor 1 januari 2019/20 nog verkocht en ingebouwd mogen worden. Voor reeds bestaande schepen mag dit tot 24 maanden na de start van de van toepassing zijnde Stage V norm. Het repareren van bestaande motoren is en blijft volgens de huidige regels toegestaan. Bovenstaande regelgeving geldt voor alle binnenvaartschepen binnen de Europese Unie.

Vanaf 1 januari 2021/22 mogen alleen nog Stage V motoren ingebouwd worden.

Lokale regelgeving
Er zijn diverse lokale overheden die bezig zijn met het opstellen van emissie-eisen voor de vaarwegen in hun gebied. Een voorbeeld hiervan is het Havenbedrijf Rotterdam. Per 1 januari 2025 zijn alleen schepen die aan de CCR2 emissienormen voldoen welkom in het havengebied.

Betekenis in de praktijk
Wanneer een motor vervangen moet worden kan dit tot 1 januari 2021/22 nog door een CCR2 motor uit de bestaande voorraad. Er kunnen na 1 januari 2019/20 geen nieuwe CCR2 motoren geproduceerd worden voor de binnenvaart. Als de bestaande voorraden op zijn, of de uiterste datum van de overgangsregeling verstreken is, mogen alleen nog Stage V motoren verkocht en ingebouwd worden.

Voorbeeld 1:
Een motor van 150kW uit 2010 (CCR2) gaat op 25 mei 2019 kapot en moet vervangen worden. Mogelijke opties zijn:

- een CCR2 motor kopen uit bestaande voorraad (zolang de voorraad strekt), want het vermogen is <300kW en het is voor 1    januari 2021
- een Stage V motor kopen

Als dezelfde motor na 1 januari 2021 vervangen moet worden, kan dit alleen door een Stage V motor.

Voorbeeld 2:
Een motor van 450kW uit 2010 (CCR2) gaat op 25 mei 2020 kapot en moet vervangen worden. Mogelijke opties zijn:

- een CCR2 motor kopen uit bestaande voorraad (zolang de voorraad strekt), want het vermogen is >300kW en het is voor 1 januari 2022
- een Stage V motor kopen

Als dezelfde motor na 1 januari 2022 vervangen moet worden, kan dit alleen door een Stage V motor.

Haven van Rotterdam
Om na 1 januari 2025 de Rotterdamse haven in te mogen moeten de emissies van een binnenvaartschip minimaal voldoen aan de CCR2 eisen. Schepen die hier nu nog niet aan voldoen hebben verschillende opties:

-          Een motor inbouwen die voldoet aan CCR2 of Stage V
-          De bestaande motor aanpassen naar een emissieniveau van CCR2 of beter
-          Niet meer in de Rotterdamse haven varen

Momenteel is nog niets bekend over een eventuele overgangsregeling.